Propozice / Show Regulations 30.04.2018

                                                  Propozice Klubová výstava

                                   ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE

                                           R E T R I E V E R    K L U B   C Z

 

 

pořádá v pondělí 30.04.2018

Klubovou  oblastní výstavu retrieverů 

v Kelči  na Severní Moravě

             je možné se také přihlásit i na Oblastní výstavu všech plemen vč.retriverů 1.5.2018 více info  zde  https://www.vystava-morava.cz/

 

U Kulturního domu v Kelči

se zadáváním

titulu CC(čekatelství na klubového šampiona),VT,VTM,VTV,OV

Baby BIS, Puppy BIS, Junior BIS, Veteran BIS, Nejlepší pes(OV)Nejlepší fena(OV)Vítěz Kelče 2018,

Pracovní BIS,Nejlepší pár I-II-III.,Nejlepší plemeník I.,Nejlepší chov.skupina I-II-III.,Dítě a pes

 

 

 

 

 

                                       I. uzávěrka:  01.03. 2018    II. uzávěrka: 01.04. 2018  

                                       III. uzávěrka  LAST MINUTE 20. 04. 2018(pouze on-line přes dogoffice)

 

Přihlášky přes https://www.dogoffice.cz/

nebo

 

poštou na adresu:

Soňa Sehnalíková, 756 43 Kelč 83

 

 

Info:  https://klubovka-morava-cz.webnode.cz/

 

PROGRAM:        Klubová výstava Kelč

 

 12.00  -  13.00       přejímka psů na výstavišti

 13.00                     slavnostní zahájení

 13.10 cca 18.00    posuzování v kruzích

 cca18.00 –            soutěže, po soutěžích ukončení výstavy

Posuzuje se podle platného výstavního řádu a standardů FCI, jakož i podle pokynů vydaných  vedením výstavy. 

 

 

 

Rozhodčí:  

Madelene Rainey(IRL)-FCR,GR    a   Diane Ritchie(IRL)-LR,CBR,CCR,NSR

změna vyhrazena

 

Výstavní výbor si vyhrazuje právo změny rozhodčích v případě nepředvídaných okolností, uvedené časy soutěží po posuzování v kruzích jsou orientační, třídy budou následovat  jak jsou zde uvedené.

 

TŘÍDY :

třída štěňat (baby)                            4 – 6 měsíců

třída dorostu (puppy)                         6 – 9 měsíců

třída mladých                                      9 – 18 měsíců 

mezitřída                                           15 – 24 měsíců

třída otevřená                                      od 15 měsíců   

třída pracovní                                      od 15 měsíců     + certifikát

třída vítězů                                           od 15 měsíců     + doklad o přísl. titulu

třída veteránů                                      od 8 let

třída čestná                                          od 15 měsíců  + doklad o příslušném titulu

 

Ve všech třídách se stanoví pořadí prvních 4 psů nebo fen oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá, resp. velmi nadějná nebo nadějná.

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Ostatní podmínky musí být splněny ke dni podání přihlášky.

Pro zařazení psa do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce certifikát o vykonané zkoušce (vydává ČMKJ ) a pro zařazení do třídy vítězů doklad o přiznaném titulu. Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa do věkově příslušné třídy (mladých, mezitřídy, otevřené). Dále je k přihlášce nutno přiložit oboustrannou fotokopii průkazu pův. psa.

Je možné si změřit a a nechat zpočítat zuby na chovnost u psů starších  1 roku!!!

 

Klasifikace:

a) třída baby a dorostu velmi nadějný         nadějný                                                                                                              b) třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů

     výborný  velmi dobrý     dobrý    dostatečný      diskvalifikace             neposouzen

               

OCENĚNÍ v kruzích:

Udělované ocenění a tituly: Vítěz třídy,CC(čekatel klubového championa),Oblastní vítěz. O udělení rozhodují rozhodčí, nejsou  nárokové a mohou být uděleny v jednotlivých třídách  nejlepším jedincům bez ohledu na počet předvedených psů.

BOB BABY                                             -VN 1 pes a VN 1 fenka jednoho plemene (BOB puppy postupuje o BIS pupy)

BOB PUPPY                                           -VN 1 pes a VN 1 fenka jednoho plemene (BOB baby postupuje o BIS baby)

CC                                                         zadává se psům a fenám v mezitřídě, třídě otevřené,

                                                               pracovní a vítězů, oceněných známkou V 1(udělení titulů není nárokové)

Nejlepší mladý plemene                     titul získává nejlepší mezi  mladým psem  a fenou každého

                                                               plemene se zadaným V1,VTM

Nejlepší veterán                                   o tento titul soutěží pesi a feny všech plemen,

                                                               kteří získali ve třídě veteránů V1,VTV

Nejlepší pes/fena Kelče 2018(OV)     nastupují všichni psi a feny ze tříd dospělých dle plemen, kteří

                                                               obdrželi CC (mezitřída,otevřená,pracovní,vítězů)

Soutěže klubové výstavy:

 

Závěrečné soutěže výstavy(v tomto pořadí):

 

Dítě a pes   - hodnotí se předvádění psa a kontakt dítěte . Soutěžit se může i se psem, který nebyl na výstavě posouzen.

Nejlepší chovatelská skupina        3-5 jedinců (min. od dvou různých otců nebo matek) viz níže

  BABY BIS               - nastupují štěňata všech plemen psi i feny, kteří byli   ve  třídě štěnat BOB BABY

Nejlepší pár       - pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku 1.maj.

PUPPY BIS     - nastupují štěňata všech plemen psi i feny, kteří byli     ve třídě dorostu oceněni BOB  PUPPY

JUNIOR BIS          - nastupují nejlepší mladí dle jednotlivých plemen

VÍTEZ třídy čestné  BIS            - nastupují psi i feny ze tříd čestných, kteří byli   oceněni známkou V1

VETERAN BIS I a II                   -  nejlepší veteráni dle plemen

NEJLEPŠÍ PRAC.PES           -nastupují psi  a feny všech plemen s uděleným titulem  CC„

NEJ „BIS“ pes                                     o tento titul nejlepší psi dle plemen s titulem nejl.pes Kelče 2018(OV),

NEJ „BIS“ fena                                    o tento titul nejlepší feny dle plemen s titulem nejl.fena Kelče 2018(OV)

Nejlepší plemeník   - nastupuje plemeník  s nejméně 5-ti potomky, kteří byli na výstavě posouzeni.Hodnotí se typ a kvalita odchovu, Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci

„BIS CC Kelč 2018“                             nastupuje NEJ „BIS“ pes A NEJ „BIS“ FENA

Výstavní poplatky:

 

  člen RK CZ /nečlen RK CZ                I.uz   01.03.                      II. uz 01.04.                          III. Uz dogoffice 20.04.

Za prvního psa včetně katalogu                  ,-Kč                                     ,- Kč                                  700/850,-Kč

Za dalšího psa bez katalogu                        - Kč                                     ,-Kč                                   600/750,-Kč

třídy štěňat a dorostu                                 ,- Kč                                     ,- Kč                                 500/650,-Kč

Veteráni,čestná                                            ,-Kč                                      ,-Kč                                  400/550,-Kč

Soutěže                                                        ,- Kč                                      ,-Kč                                 400/450,-Kč

 

Datum odeslání přihlášky je i datumem splatnosti,přihlášky neuhrazené v dané uz.budou doúčtovány nebo stornovány se strno-poplatkem.

Storno přihlášek je možné do termínu II.uzávěrky za 50% poplatku, po termínu II.uz storno již není možné.Přeřazování do jiné třídy do termínu III.uzávěrky za poplatek 50 kč(pes).Výměna za jiného psa v placené uzávěrce 50 kč, v další doplatek rozdílu platné uzávěrky.

Přihlášení na místě do soutěží je možné do 12 hod(pár ,skupina) 450 kč

 

 

*Výstavní poplatek za dalšího psa je umožněn pouze u psů v držení stejného majitele, který je zapsán v průkazu původu, v opačném případě bude považován za prvního psa a nedoplatek bude vybírán před začátkem posuzování ve výstavní kanceláři. Jedince přihlášeného do třídy štěňat, dorostu, veteránů nebo čestné nelze považovat za prvního přihlášeného psa.

Výstavní poplatky, které budou zaplaceny po 20.04.2018 nebo budou uhrazeny na místě v den výstavy budou činit 800,-Kč za každého psa!!!

Bankovní spojení:  č.účtu: 2100621823/2010

Specif. symbol: 042018

Var.symbol: členské číslo !!!!! nečleni číslo telefonu v devítimístném tvaru (např. 603xxxxxx)

Do zprávy příjemci napište jméno vystavovatele ev.psa!!!!

Přihlášky online: budou spuštěny přes dogoffice.cz

nebo poštou na adresu: Soňa Sehnalíková, 756 43 Kelč 83

 

Doklad o zaplacení přiložte k přihlášce. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška vystavovatelům z ČR přijatá!!!

 

Poplatek se vrací jen v případě, že přihláška byla odmítnuta.

Zahraniční musí uhradit dle uzávěrek výstavy, pokud budou platit na účet klubu je nutné provést zahraniční platbu s poplatky na vrub plátce tj poplatky OUR. V případě, že se výstava nekoná z objektivních příčin (veterinární opatření, živelná pohroma apod.), budou poplatky využity k úhradě nákladů spojených s výstavou.

 

PROTEST:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titulů) není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavního řádu či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 500,-Kč. Protest musí být podán v průběhu výstavy .Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

 

Veterinární podmínky:

-          psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

 

 

Všeobecná ustanovení:

 Na výstavě se posuzuje dle platného výstavního řádu ČMKU planého od 1.1.2014. Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách členských zemí FCI. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. K přihlášce se přikládá oboustranná kopie průkazu původu. Importovaní psi v majetku českých občanů musí být zapsáni v české plemenné knize.

Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu a odpovídá za škodu způsobenou jeho psem. Volné pobíhání psů po výstavišti je v zájmu bezpečnosti zakázáno. Retriever klub CZ a výstavní výbor nepřijímají záruky za případné uhynutí, onemocnění nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem během výstavy. Psi, kterým nelze prohlédnout v kruhu zuby, nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen výstavní poplatek. Rovněž psi agresivní budou z výstavy vyloučeni bez nároku vrácení výstavních poplatků. Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí vyřešit vystavovatel výhradně s výstavním výborem ve výstavní kanceláři do zahájení posuzování v kruhu. Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu a vrátit poplatek. Pokud vystavovatel na výstavu přihlašuje více psů, je nutno pro každého psa vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a se zveřejněním výstavního posudku včetně ocenění.

 

Doklady nezbytné pro účast na výstavě:

a)                   originál průkazu původu

b)                   platný očkovací průkaz

c)                   potvrzení o přijetí psa na výstavu (vstupní list obdrží každý vystavovatel asi 7 dní před konáním výstavy, přednostně mailem)

 

 

Inzerce v katalogu:

Cena inzerátu        - pro jednotlivce        1 strana A5 ČB…500,-Kč        ½ strany A5 ČB …250,- Kč

            -  pro firmy                 1 strana A5 ČB….1.000,-Kč    ½ strany A5 ČB …500,- Kč

 

Zpracované inzeráty je nutno podat nejpozději do dne III. uzávěrky na adresu uvedenou na první straně.

 

Další informace na e-mailu: Přihlášky podávat výhradně přes dogoffice  či zasílat poštou, přihlášky zasílané e-mailem nebudeme akceptovat.

 

Více zde: https://klubovka-morava-cz.webnode.cz/propozice/

 

 

 

 

Více zde: https://klubovka-morava-cz.webnode.cz/propozice/