Propozice 28.10.2019

 
 
 

                                                                                                      Propozice Klubová výstava

                                                                                        ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE

                                                                                                  R E T R I E V E R    K L U B   C Z

 

 

pořádá v pondělí 28.10.2019 od 9.00

6.Klubovou  oblastní výstavu retrieverů v Kelči  na Severní Moravě

V Kelči u KD

se zadáváním

titulu CC(čekatelství na klubového šampiona),VT,VTM,VTV,OV

Baby BIS, Puppy BIS, Junior BIS, Veteran BIS, Nejlepší pes(OV)Nejlepší fena(OV)Vítěz Kelče 2019,

Pracovní BIS,Nejlepší pár I-II-III.,Nejlepší plemeník I.,Nejlepší chov.skupina I-II-III.,Dítě a pes

 

 

 

 

 

                                       I. uzávěrka:  10.08. 2019    II. uzávěrka: 20.09.2019

                                   III. uzávěrka  20.10.2019(pouze on-line přes dogoffice)

 

Přihlášky přes https://www.dogoffice.cz/

nebo

 

poštou na adresu:

Soňa Sehnalíková, 756 43 Kelč 83

 

 

Info:  https://klubovka-morava-cz.webnode.cz/

 

PROGRAM:        Klubová oblastní výstava Kelč

 

 08.00  -                   přejímka psů na výstavišti

 09.15 -14.30           zahájení a posuzování

 Po posuzování       soutěže, po soutěžích ukončení výstavy

Posuzuje se podle platného výstavního řádu a standardů FCI, jakož i podle pokynů vydaných  vedením výstavy. 

 

 

 

Rozhodčí:  

 

Výstavní výbor si vyhrazuje právo změny rozhodčích v případě nepředvídaných okolností, uvedené časy soutěží po posuzování v kruzích jsou orientační, třídy budou následovat  jak jsou zde uvedené.

 

TŘÍDY :

třída štěňat (baby)                            4 – 6 měsíců

třída dorostu (puppy)                         6 – 9 měsíců

třída mladých                                      9 – 18 měsíců 

mezitřída                                           15 – 24 měsíců

třída otevřená                                      od 15 měsíců   

třída pracovní                                      od 15 měsíců     + certifikát

třída vítězů                                           od 15 měsíců     + doklad o přísl. titulu

třída veteránů                                      od 8 let

třída čestná                                          od 15 měsíců  + doklad o příslušném titulu

 

Ve všech třídách se stanoví pořadí prvních 4 psů nebo fen oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá, resp. velmi nadějná nebo nadějná.

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Ostatní podmínky musí být splněny ke dni podání přihlášky.

Pro zařazení psa do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce certifikát o vykonané zkoušce (vydává ČMKJ ) a pro zařazení do třídy vítězů doklad o přiznaném titulu. Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa do věkově příslušné třídy (mladých, mezitřídy, otevřené). Dále je k přihlášce nutno přiložit oboustrannou fotokopii průkazu pův. psa.

Je možné si nechat změřit a a zpočítat zuby na chovnost u psů starších  1 roku!!!Přímo v kruhu u posuzování…

 

Klasifikace:

a) třída baby a dorostu velmi nadějný         nadějný                                                                                                              b) třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů

     výborný  velmi dobrý     dobrý    dostatečný      diskvalifikace             neposouzen

               

OCENĚNÍ v kruzích:

Udělované ocenění a tituly: Vítěz třídy,CC(čekatel klubového championa),Oblastní vítěz. O udělení rozhodují rozhodčí, nejsou  nárokové a mohou být uděleny v jednotlivých třídách  nejlepším jedincům bez ohledu na počet předvedených psů.

BOB BABY                                             -VN 1 pes a VN 1 fenka jednoho plemene (BOB puppy postupuje o BIS pupy)

BOB PUPPY                                           -VN 1 pes a VN 1 fenka jednoho plemene (BOB baby postupuje o BIS baby)

CC                                                         zadává se psům a fenám v mezitřídě, třídě otevřené,

                                                               pracovní a vítězů, oceněných známkou V 1(udělení titulů není nárokové)

Nejlepší mladý plemene                     titul získává nejlepší mezi  mladým psem  a fenou každého

                                                               plemene se zadaným V1,VTM

Nejlepší veterán                                   o tento titul soutěží pesi a feny všech plemen,

                                                               kteří získali ve třídě veteránů V1,VTV

Nejlepší pes/fena Kelče podzím 2019(OV)nastupují všichni psi a feny ze tříd dospělých dle plemen, kteří

                                                               obdrželi CC (mezitřída,otevřená,pracovní,vítězů)

Soutěže klubové výstavy:

 

Závěrečné soutěže výstavy(v tomto pořadí):

 

Dítě a pes   - hodnotí se předvádění psa a kontakt dítěte . Soutěžit se může i se psem, který nebyl na výstavě posouzen.

Nejlepší chovatelská skupina        3-5 jedinců (min. od dvou různých otců nebo matek) viz níže

  BABY BIS               - nastupují štěňata všech plemen psi i feny, kteří byli   ve  třídě štěnat BOB BABY

Nejlepší pár       - pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku 1.maj.

PUPPY BIS     - nastupují štěňata všech plemen psi i feny, kteří byli     ve třídě dorostu oceněni BOB  PUPPY

JUNIOR BIS          - nastupují nejlepší mladí dle jednotlivých plemen

VÍTEZ třídy čestné  BIS            - nastupují psi i feny ze tříd čestných, kteří byli   oceněni známkou V1

VETERAN BIS I a II                   -  nejlepší veteráni dle plemen

NEJLEPŠÍ PRAC.PES                -nastupují psi  a feny všech plemen s uděleným titulem  CC„

NEJ „BIS“ pes                                     o tento titul nejlepší psi dle plemen s titulem nejl.pes Kelče podzim 2019(OV),

NEJ „BIS“ fena                                    o tento titul nejlepší feny dle plemen s titulem nejl.fena podzim Kelče 2019(OV)

Nejlepší plemeník   - nastupuje plemeník  s nejméně 5-ti potomky, kteří byli na výstavě posouzeni.Hodnotí se typ a kvalita odchovu, Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci

„BIS-Oblastní kl.výstavy Kelč podzim 2019“                 nastupuje NEJ „BIS“ pes A NEJ „BIS“ FENA

Výstavní poplatky:

 

  člen RK CZ /nečlen RK CZ                I.uz   10.08.                      II. uz 20.09.                          III. Uz,pošt.14.10, (on line)20.10.

Za prvního psa včetně katalogu           500/600,-Kč                          600/750,- Kč                                    700/850,-Kč

Za dalšího psa bez katalogu                400/,500- Kč                         500/650,-Kč                                     600/750,-Kč

třídy štěňat a dorostu                          300/400,- Kč                          400/550,- Kč                                    500/650,-Kč

Veteráni,čestná                                    200/300,-Kč                           300/400,-Kč                                     400/550,-Kč

Soutěže                                                200/250,- Kč                           300/350,-Kč                                     400/450,-Kč

 


Datum odeslání přihlášky je i datumem splatnosti,přihlášky neuhrazené v dané uz.budou doúčtovány nebo stornovány se storno-poplatkem.

Storno přihlášek je možné do termínu II.uzávěrky za 50% poplatku, po termínu II.uz storno již není možné.Přeřazování do jiné třídy do termínu III.uzávěrky za poplatek 50 kč(pes).Výměna za jiného psa v placené uzávěrce 50 kč, v další doplatek rozdílu platné uzávěrky.

Přihlášení na místě do soutěží je možné do 12 hod(pár ,skupina) 450 kč

Výstavní poplatky, které budou zaplaceny po 20.10.2019 nebo budou uhrazeny na místě v den výstavy budou činit 800,-Kč za každého psa(bez rozdílu třídy)

 

*Výstavní poplatek za dalšího psa je umožněn pouze u psů v držení stejného majitele, který je zapsán v průkazu původu, v opačném případě bude považován za prvního psa a nedoplatek bude vybírán před začátkem posuzování ve výstavní kanceláři. Jedince přihlášeného do třídy štěňat, dorostu, veteránů nebo čestné nelze považovat za prvního přihlášeného psa.

Bankovní spojení:  č.účtu: 2100621823/2010   Specif. symbol: 102019

Var.symbol: členské číslo!!!!! nečleni číslo telefonu v devítimístném tvaru (např. 603xxxxxx)

Do zprávy příjemci napište jméno vystavovatele ev.psa!!!!

 

Přihlášky online: budou spuštěny přes dogoffice.cz

nebo poštou na adresu: Soňa Sehnalíková, 756 43 Kelč 83

Doklad o zaplacení přiložte k přihlášce. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška vystavovatelům z ČR přijatá!!!

 

Poplatek se vrací jen v případě, že přihláška byla odmítnuta.

Zahraniční musí uhradit dle uzávěrek výstavy, pokud budou platit na účet klubu je nutné provést zahraniční platbu s poplatky na vrub plátce tj poplatky OUR. V případě, že se výstava nekoná z objektivních příčin (veterinární opatření, živelná pohroma apod.), budou poplatky využity k úhradě nákladů spojených s výstavou.

 

PROTEST:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titulů) není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavního řádu či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 500,-Kč. Protest musí být podán v průběhu výstavy .Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

 

Veterinární podmínky:

-          psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

 

 

Všeobecná ustanovení:

 Na výstavě se posuzuje dle platného výstavního řádu ČMKU planého od 1.1.2014. Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách členských zemí FCI. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. K přihlášce se přikládá oboustranná kopie průkazu původu. Importovaní psi v majetku českých občanů musí být zapsáni v české plemenné knize.

Z výstavy se vylučují, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu a odpovídá za škodu způsobenou jeho psem. Volné pobíhání psů po výstavišti je v zájmu bezpečnosti zakázáno. Retriever klub CZ a výstavní výbor nepřijímají záruky za případné uhynutí, onemocnění nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem během výstavy. Psi, kterým nelze prohlédnout v kruhu zuby, nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen výstavní poplatek. Rovněž psi agresivní budou z výstavy vyloučeni bez nároku vrácení výstavních poplatků. Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí vyřešit vystavovatel výhradně s výstavním výborem ve výstavní kanceláři do zahájení posuzování v kruhu. Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu a vrátit poplatek. Pokud vystavovatel na výstavu přihlašuje více psů, je nutno pro každého psa vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a se zveřejněním výstavního posudku včetně ocenění.

 

Doklady nezbytné pro účast na výstavě:

a)                   originál průkazu původu

b)                   platný očkovací průkaz

c)                   potvrzení o přijetí psa na výstavu (vstupní list obdrží každý vystavovatel asi 7 dní před konáním výstavy, přednostně mailem)

 

 

Inzerce v katalogu:

Cena inzerátu        - pro jednotlivce        1 strana A5 ČB…500,-Kč        ½ strany A5 ČB …250,- Kč

            -  pro firmy                 1 strana A5 ČB….1.000,-Kč    ½ strany A5 ČB …500,- Kč

 

Zpracované inzeráty je nutno podat nejpozději do dne III. uzávěrky na adresu uvedenou na první straně.

 

Další informace na e-mailu: Přihlášky podávat výhradně přes dogoffice  či zasílat poštou, přihlášky zasílané e-mailem nebudeme akceptovat.

 

Více zde: https://klubovka-morava-cz.webnode.cz/propozice/